Γνώση, εμπειρία και τοπικές καλές πρακτικές στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Γνώση, εμπειρία και τοπικές καλές πρακτικές στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Έκθεση για τις δεξιότητες και ανάγκες των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών
 
Δημοσιεύθηκε Έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο αναφορικά με τις υπάρχουσες δεξιότητες και ανάγκες των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι η παροχή μιας περίληψης των διάφορων θεσμικών και  λειτουργικών μηχανισμών της Πολιτικής Προστασίας στην Ευρώπη, η συλλογή καλών πρακτικών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και η διερεύνηση τυχών ελλείψεων στις δεξιότητες και τις ανάγκες των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
CiProVoT report

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα Ιταλικά, Αγγλικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά

Εκπαιδευτική μεθοδολογία στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και συνεντεύξεις με Εμπειρογνώμονες 
 
Οι εταίροι του έργου εργάζονται για τη δημιουργία της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του περιεχομένου της δεύτερης διακρατικής εκπαίδευσης (Φολίνιο – Ιταλία, Ιούνιος 2019) και του διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (MOOC) των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Σεπτέμβριος/Δεκέμβριος 2019). 
Ήδη έχει διανεμηθεί, μεταξύ των εταίρων, ένα προσχέδιο της μεθοδολογίας και τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες στην Πολιτική Προστασία από κάθε χώρα-εταίρο έχουν περάσει από τη διαδικασία της συνέντευξης. Εκεί τους ζητήθηκε να συνεισφέρουν και να δώσουν ανατροφοδότηση στο προσχέδιο της μεθοδολογίας με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας και της καινοτομίας του εκπαιδευτικού πακέτου που θα αναπτυχθεί χάρις το έργο.

Επόμενα βήματα

Μέσα στους επόμενους μήνες θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της δεύτερης διακρατικής εκπαίδευσης και της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του  CiProVoT. Θα είναι προσβάσιμη από όλους, εμπειρογνώμονες και εθελοντές στην Πολιτική Προστασία αλλά και από όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο.  

Ευκαιρίες

Θέλεις να συμμετέχεις στην Ευρωπαϊκή ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας; Ενδιαφέρεσαι να λάβεις μέρος στη δεύτερη διακρατική εκπαίδευση μαζί με άλλους Ευρωπαίους εθελοντές; Θέλεις να παρακολουθήσεις το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο των εθελοντών και εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας;

ώστε να ενημερώνεσαι για τις ευκαιρίες του έργου

Επικοινωνία

 

Διάρκεια έργου: 31/12/2017 – 31/12/2019

 

www.ciprovot-project.eu

Partners
 
Inclusive+
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.