Διαθέσιμα μαθήματα

Η εισαγωγική ενότητα «Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ» περιγράφει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τα εθνικά συστήματα Πολιτικής Προστασίας των χωρών εταίρων που συμμετέχουν στο Έργο (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πορτογαλία). Στόχος είναι να δοθεί μια γενική εικόνα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και των διαφόρων θεσμικών και επιχειρησιακών δομών των συστημάτων Πολιτικής Προστασίας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, θα περιγραφούν τα γενικά χαρακτηριστικά των εθνικών και εθελοντικών συστημάτων Πολιτικής Προστασίας καθώς και ο ρόλος της κατάρτισης των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Ενότητα είναι αποτέλεσμα των επιτόπιων και δευτερογενών ερευνών που διεξήγαγαν οι Συνεργάτες στις χώρες τους κατά την πρώτη φάση του προγράμματος «CiProVoT -CivilProtection Volunteers Training (Κατάρτιση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας)» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus +: Βασική Δράση 2 , Στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων.